Treballs de recerca dirigits

Treballs de recerca dirigits

Treballs de Fi de Grau, Treballs de Fi de Màster i Tesis doctorals dirigits per membres i col·laboradors del grup en els darrers cinc anys.

TFG

Els TFG realitzats a la Universitat de les Illes Balears que són d’accés públic es poden consultar a la biblioteca del Repositori Institucional, cercant pel nom de l’autor/a.

 1. Bennasar Pàrraga, M.M. (2023). Una aproximació variacionista a les formes simples del subjuntiu en el català parlat a Alaró. Universitat de les Illes Balears: Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Tutora: Maria del Mar Vanrell.
 2. Bonet, Maria Elena (2023). El llenguatge bimodal dins l’aula del primer cicle d’infantil. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Infantil. Tutora: Melania S. Masià
 3. Caldentey Gelabert, Antoni (2023). L’evolució dels usos lingüístics dels alumnes de l’IES Mossèn Alcover. Universitat de les Illes Balears: Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Tutora: Maria del Mar Vanrell.
 4. Fa, Joana (2023). La actitud de los jóvenes hacia la poesía, su didáctica y cómo enseñarla de manera eficiente en los centros escolares. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Melania S. Masià.
 5. González Lastra, Belén (2023). Els jocs de taula com a eina de suport d’aprenentatge de la llengua catalana a l’Educació Primària. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Isabel Crespí.
 6. Mir Fiol, Maria Lourdes (2023). Estudi qualitatiu sobre l’impacte emocional de la dislèxia en estudiants de la UIB. Universitat de les Illes Balears: Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Tutors: Maria del Mar Vanrell i Lluís Barceló-Coblijn.
 7. Monika Hager, Laura (2023). El multilingüisme a les aules d’educació infantil a una escola pública de Manacor. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Infantil. Tutor: Lluís Barceló Coblijn.
 8. Mora Feliu, Cristina (2023). L’hàbit lector i la seva relació amb el pensament divergent. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Ariadna Benet Parente
 9. Riera Picó, Maria (2023). Rondalles, teatre i competència comunicativa oral: una proposta didàctica. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Elga Cremades.
 10. Romaguera, Antonia (2023). El juego como recurso didáctico para el aprendizaje y la mejora de la ortografía en tercer ciclo de Educación Primaria. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Melania S. Masià.
 11. Rosselló Guasp, Maria Antònia (2023). L’educació emocional com a eina per treballar la competència lingüística. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Isabel Crespí.
 12. Yern Pomar, Marina Maria (2023). Usos lingüístics en les activitats extraescolars de l’alumnat de sisè de primària. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Elga Cremades.
 13. Zamora Pérez, Ana Violeta. (2023) Els jocs lingüístics a Educació infantil. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Infantil. Tutora: Ariadna Benet Parente.
 14. Esteva Garcías, Claudia (2022). L’hàbit lector i la seva influència en la competència comunicativa al segon cicle d’Educació Primària. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Elga Cremades.
 15. Ferretjans Ferragut, Joan (2022). Estudi de la presència i usos de la Lectura Fàcil als centres d’Educació Primària i Biblioteques de Mallorca. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Maria del Mar Vanrell Bosch.  
 16. Juan Palou, Gemma (2022). L’extensió de l’ús: La llengua catalana a l’administració local de Mallorca. Universitat de les Illes Balears: Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Tutora: Rosa Maria Calafat Vila. 
 17. Matas Salamanca, Francisca (2022). L’expressió oral i escrita dels futurs docents de Primària: el cas de Mallorca. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Elga Cremades Cortiella.  
 18. Parera Servera, Joan (2022). Canvi lingüístic en el català de Mallorca: què ens en diu la morfologia verbal? Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Elga Cremades Cortiella.
 19. Pericàs Núñez, Alexandre (2022). Un estudi de les ideologies lingüístiques aplicat a les percepcions dels futurs mestres de Mallorca. Universitat de les Illes Balears: Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Tutora: Maria del Mar Vanrell Bosch.
 20. Pujol Mateu, Damià (2022). Els llibres d’estil i la segona oralitat: algunes consideracions. Universitat de les Illes Balears: Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Tutora: Rosa Maria Calafat Vila. 
 21. Sastre Roig de Lluís, A. (2022). L’aprenentatge de català per part de dones marroquines a Mallorca. Universitat de les Illes Balears: Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Tutora: Maria del Mar Vanrell.
 22. Vallès Fitor, Maria Llum (2022). Ontogènia del llenguatge. Un estudi lingüístic d’un infant amb desenvolupament típic. Universitat de les Illes Balears: Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Tutor: Lluís Barceló Coblijn.
 23. Bravo Arroyo, Núria (2021). La llengua oral dins el món educatiu. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Maria del Mar Vanrell Bosch.  
 24. Làzaro Planas, Marc (2021). Usos lingüístics dels joves en les xarxes socials. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Maria del Mar Vanrell Bosch.  
 25. Pérez Rodríguez, Andrea (2021).  Estudi d’un infant amb un implant coclear i el seu desenvolupament de la competencia verbal i no verbal. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Infantil. Tutor: Lluís Barceló Coblijn.
 26. Roque Crespí, Marina (2021). L’ensenyament de la gramàtica orientada a les competències a l’Educació Primària. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Elga Cremades Cortiella
 27. Sans Gual, Joan (2021). Usos lingüístics de l’alumnat d’origen estranger a l’Educació Primària. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Maria del Mar Vanrell Bosch.   
 28. Seguí Cuquerella, Mercè (2021). Aproximació interseccional a la cortesia lingüística: gènere i variació dialectal en català. Universitat de les Illes Balears: Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Tutora: Maria del Mar Vanrell Bosch.   
 29. Sureda Moragues, Maria Antònia (2021). Efectes del vincle afectiu en el desenvolupament del llenguatge infantil. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Infantil. Tutora: Ariadna Benet Parente.
 30. Torrens Vives, Àngels (2021). El trastorn específic de llenguatge a l’aula d’Educació Infantil. Una proposta didàctica. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Infantil. Tutora: Ariadna Benet Parente.
 31. Vanrell Matas, Xisca (2021). Com influeixen les arts en el desenvolupament cognitiu i lingüístic durant l’etapa d’Educació Infantil? Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Infantil. Tutora: Ariadna Benet Parente. 
 32. Amengual Ripoll, Catalina (2020). Gestió de la diversitat: Pla d’acolliment lingüístic a Lloseta. Universitat de les Illes Balears: Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Tutora: Rosa Maria Calafat Vila
 33. Cebollada Torrens, Cristina (2020). Estudi pilot de la capacitat comunicativa d’un infant CODA. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Infantil. Tutor: Lluís Barceló Coblijn.
 34. Colom Oliver, Esperança (2020). Les formes d’imperatiu més clític en el català de Sóller. Universitat de les Illes Balears: Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Tutora: Maria del Mar Vanrell Bosch.   
 35. Gibanel Galmés, Toni  (2020). Ortografia. Com s’ensenya l’ortografia a les aules d’Educació Primària? Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Ariadna Benet Parente.
 36. Martorell Campins, Maria Antònia (2020). Estratègies i activitats per a l’acolliment lingüístic i cultural d’alumnes i famílies nouvingudes dins un centre educatiu. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Maria del Mar Vanrell Bosch.   
 37. Monjo Oliver, Ariadna (2020). Tècniques docents de lectoescriptura en situacions de desenvolupament atípic. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Infantil. Tutor: Lluís Barceló Coblijn.
 38. Pedroso Flores, Sergio (2020). Anàlisi de recursos educatius i eines didàctiques per a l’ensenyament del català a l’alumnat nouvingut. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Ariadna Benet Parente.
 39. Pujadas Mestre, Francisca Aina (2020). Estudi dels fenòmens de contacte de llengües en el lèxic d’estudiants de sisè de primària. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Maria del Mar Vanrell Bosch.   
 40. Ripoll Ribas, M. del Mar (2020). El tractament de la varietat dialectal a les aules: Recursos didàctics a partir del cas de l’eivissenc. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Ariadna Benet Parente.
 41. Buades Morell, Francesca (2019). Aproximació a algunes característiques fonètiques i lèxiques del parlar de Campanet. Universitat de les Illes Balears: Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Tutor: Joan Melià Garí. 
 42. Cañellas i Simonet, Joan Lluís (2019). El parlar dels carboners: tretze entrevistes de testimonis de l’ofici de carbó a Mallorca. Universitat de les Illes Balears: Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Tutor: Jaume Corbera Pou
 43. Catany Blázquez, Joana (2019). Oferiments i peticions: un estudi contrastiu entre el català i el polonès sobre les estratègies de cortesia. Universitat de les Illes Balears: Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Tutora: Maria del Mar Vanrell Bosch.   
 44. Fajardo Esteva, Carme (2019). Multiculturalitat lingüístic. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Infantil. Tutor: Lluís Barceló Coblijn
 45. Hoyos González, Jorge (2019). Estudio de caso de un paciente con una microduplicación en el cromosoma 1q21.1: problemas fonéticos. Universitat de les Illes Balears: Grau en Llengua i Literatura Espanyoles. Tutor: Lluís Barceló Coblijn.
 46. López Bota, Antònia Maria (2019). La diversidad lingüística y cultural en un centro educativo de las Illes Balears. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutor: Lluís Barceló Coblijn. 
 47. Mesquida Brunet, Maria Antònia (2019). La ciutat com a espai d’aprenentatge. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Maria del Mar Vanrell Bosch.   
 48. Mulet Pérez, Paula (2019). La llengua oral dins el mon educatiu. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Maria del Mar Vanrell Bosch
 49. Ojeda Monserrat, Carmen (2019). La reflexió sociolingüística de les Illes Balears en l’Educació Primària a partir d’una proposta d’intervenció. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Maria del Mar Vanrell Bosch.   
 50. Oncala Franco, Cristina (2019). El programa d’acolliment lingüístic i cultural (PALIC) a l’educació de les Illes Balears. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Maria del Mar Vanrell Bosch
 51. Porcel Boix, Nadia (2019). Importància i tècniques per a la motivació de la lectura. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Maria del Mar Vanrell Bosch.   
 52. Riera Mieras, Maria del Mar (2019). La situació de la llengua catalana en els espais publicitaris dels mitjans de comunicació audiovisuals: el cas de TV3 i IB3. Universitat de les Illes Balears: Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Tutor: Joan Melià Garí. 
 53. Roig i Serra, Miquel (2019). Anàlisi de corpus d’infants que adquireixen el català per mitjà de xarxes complexes sintàctiques. Universitat de les Illes Balears: Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Tutor: Lluís Barceló Coblijn.
 54. Alcalà i Vila, Dídac (2018). El paisatge lingüístic d’un municipi amb turisme cultural i paisagístic. Anàlisi de la retolació institucional i comercial de Valldemossa (Mallorca). Universitat de les Illes Balears: Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Tutor: Joan Melià Garí. 
 55. Burianová, P. (2018). Ideologia lingüística i les prohibicions del català (treball final de grau) Masarykova univerzita: Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Tutora: Elga Cremades Cortiella.  
 56. Calvo Barreiro, Adolf (2018). Variació en la interfície prosòdia-sintaxi. Universitat de les Illes Balears: Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Tutora: Maria del Mar Vanrell Bosch.   
 57. Canals Gil, Joan Antoni (2018). Estudi del canvi lèxic intergeneracional per mitjà de jocs lingüístics. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutor: Lluís Barceló Coblijn.
 58. Harabišová, A. (2018). La Renaixença a Catalunya i a la República Txeca: ideologia lingüística i consciència nacional (treball final de grau). Masarykova univerzita: Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Tutora: Elga Cremades Cortiella.  
 59. Jaume Martín, Catalina (2018). Estudi sobre el coneixement lingüístic de la població sorda de les Illes Balears. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutor: Lluís Barceló Coblijn.
 60. Kubáňová, L. (2018). Usos lingüístics a les televisions catalana i eslovaca: estudi comparat (treball final de grau). Masarykova univerzita: Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Tutora: Elga Cremades Cortiella.   
 61. Mascaró Riera, Sebastià (2018). L’educació emocional a través de l’escriptura. Una proposta didàctica per a Educació Primària. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Primària. Tutora: Maria del Mar Vanrell Bosch.   
 62. Riber Bennassar, Palmira Magdalena (2018). Comparativa d’estratègies del desenvolupament del llenguatge a dos centres d’Educació Infantil. Universitat de les Illes Balears: Grau en Educació Infantil. Tutora: Rosa Maria Calafat Vila. 
TFM

Els TFM realitzats a la Universitat de les Illes Balears que són d’accés públic es poden consultar a la biblioteca del Repositori Institucional, cercant pel nom de l’autor/a.

 1. Boqué Guillem, Júlia (2023) L’ús del llenguatge planer en els textos jurídics en català. Universitat de les Illes Balears, Màster en Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament. Tutora: Elga Cremades Cortiella.
 2. Colom Oliver, Esperança (2022). Canvi i variació en les formes d’imperatiu més clític en el català de Mallorca. Universitat de les Illes Balears, Màster en Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament. Tutora: Maria del Mar Vanrell Bosch.
 3. Little, Christopher W. (2022). Actituds i percepcions lingüístiques dels joves eivissencs: una primera aproximació quantitativa. Universitat de les Illes Balears, Màster en Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament. Tutora: Maria del Mar Vanrell Bosch.
 4. Calvo Barreiro, Adolf (2021). Dominància lingüística i realització de les vocals mitjanes en valencià. Universitat de les Illes Balears: Màster en Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament. Tutora: Maria del Mar Vanrell Bosch.
 5. Taruzón, M. Lourdes (2019). El aprendizaje escritural dentro de las aula. Una secuencia didáctica. Universidad Complutense de Madrid: Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Tutora: Melania S. Masià.
 6. Grau Vich, Mateu (2018). La veu en relació als components de la representació teatral. Universitat de les Illes Balears: Màster en Llengua i Literatura Catalanes: Oralitat i Escriptura. Tutor: Joan Melià Garí.
 7. Umbert Seguí, Maria del Mar (2018). Anàlisi dels coneixements lingüístics a les Illes Balears segons l’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears del 2014. Universitat de les Illes Balears: Màster en Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial. Tutor: Joan Melià Garí.

Tesis doctorals

En curs

 1. Little, Christopher W. Mudes lingüístiques i els joves eivissencs i formenterers: llengua, identitat i ideologies en les relacions socials. Directors: Maria del Mar Vanrell (UIB) i Joan Pujolar (UOC).
 2. Amengual, Catalina. Effects of Language ideologies on the learning and use of a minoritised Language: The case of potential new speakers of Catalan in Mallorca. Universitat Ciutat de Dublín. Directors: Iker Erdocia (DCU) i Maria del Mar Vanrell (UIB).
 3. James Ramsburg. Negotiating language change at the periphery: Language contact and the maintenance of the Majorcan Catalan lexicon. University of Minnesota-Twin Cities. Directors: Carol Klee, Mandy Menke, Francisco Ocampo (UMTC) i Elga Cremades (UIB).