Categories
Publicacions

Feldhausen & Vanrell (2024)

Feldhausen, I., i Vanrell, M.M. (2024). Focus Realization in Heritage Spanish. The Case of German-Dominant Speakers of Peninsular Spanish. Dins R. Rao (Ed.). The Phonetics and Phonology of Heritage Languages. Cambridge University Press.

Feldhausen, I., i Vanrell, M.M. (2024). Focus Realization in Heritage Spanish. The Case of German-Dominant Speakers of Peninsular Spanish. Dins R. Rao (Ed.). The Phonetics and Phonology of Heritage Languages. Cambridge University Press.

En aquest treball s’estudia com els parlants d’espanyol peninsular que tenen l’alemany com a segona llengua materna realitzen el focus tant a nivell entonatiu com sintàctic. Les dades es comparen amb dades de parlants monolingües també d’espanyol peninsular. Els resultats d’un experiment de producció mostren diferències clares entre els dos grups pel que fa a les estratègies sintàctiques preferides i, consegüentment, en la realització entonativa dels accents focals. L’estratègia preferida dels parlants d’herència és el focus marcat prosòdicament in situ, seguida del moviment motivat prosòdicament (moviment-p) i les oracions clivellades, tant en el focus informatiu com en el contrastiu. En canvi, els parlants monolingües recorren a estratègies diferents per a cada tipus de focus: les pseudoclivellades i el moviment-p per al focus informatiu i les clivellades i la rematització per al focus contrastiu. Curiosament, el focus marcat prosòdicament in situ no és una opció gaire comuna en els parlants monolingües. Les diferències observades abonen la idea que la interfície entre el discurs i la sintaxi i la fonologia suposa un desafiament per als parlants bilingües (Sorace 2011). (Més informació).